Dịch vụ y tế


STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ (VNĐ) Giá BHYT (VNĐ)
{{ index + 1 }} {{ item.name }} {{ item.code }} {{ removeDollarSign(item.price) }} {{ removeDollarSign(item.priceInsurance) }}