Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình Thạc sĩ Trường Đại học Phenikaa:

(ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-ĐHP-SĐH ngày 28 tháng  11 năm 2022)

1. Ngành Khoa học Vật liệu

Xem tại đây

2. Ngành Kỹ thuật Hóa học

Xem tại đây.

3. Ngành Khoa học Máy tính

Xem tại đây

4. Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

Xem tại đây

5. Ngành Dược lý và Dược lâm sàng

Xem tại đây

6. Ngành Điều dưỡng

Xem tại đây

7. Ngành Quản trị Kinh doanh

Xem tại đây

8. Ngành Quản lý Kinh tế

Xem tại đây