Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình Thạc sĩ Trường Đại học Phenikaa: (ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-ĐHP-SĐH ngày 28 tháng  11 năm 2022) 1. Ngành Khoa học Vật liệu Xem tại đây 2. Ngành Kỹ thuật Hóa học Xem tại đây. 3. Ngành Khoa học Máy tính Xem tại đây 4. Ngành Kỹ […]